Általános szerződési feltételek

A Raktármester Kft (továbbiakban: Eladó) raktárberendezéseket, polcrendszereket, raklapállványokat, emelvényeket, értékesít, és megrendelés esetén ezen szerkezeteket összeszereli.

A jelen Általános Szerződési Feltételek részei minden egyedi szerződésnek, amelyek az Eladó és a megrendelést leadó cég (továbbiakban Megrendelő) között a fenti szerkezetek szállítására, és összeszerelésére létrejön.Az Általános Szerződési Feltételek megtekinthetők az Eladó telephelyén és a megkeresésekre adott árajánlat mellékleteként az Eladó a Megrendelőnek megküldi, amelynek megtörténtét a Megrendelő igazolja.

Az egyedi szerződések az Általános szerződési feltételekkel együtt érvényesek, kivéve, ha a felek írásban másként állapodnak meg.

1. Általános rendelkezések

a) Az Eladó teljesítései kizárólag jelen feltételek alapján – a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek  szerint történnek. Az ettől való eltérés kizárólag az Eladó kifejezett és írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 

b) Az Eladónak jogában áll a Megrendelő minden, az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatait a vonatkozó adatvédelmi előírások betartásával feldolgozni. A Megrendelő az ilyen adatkezeléshez a jelen feltételek elfogadásával hozzájárul. 

2. A szerződés létrejötte

a) A Megrendelő írásbeli megkeresését követően az Eladó írásbeli ajánlatot tesz, amelyben tételesen megjelöli a szállítandó szerkezetek vételárát, valamint az összeszerelés vállalkozói díját, valamint az egyéb esetleges költségeket. A megküldött ajánlat nem kötelező érvényű, az Eladó kötelezettséget csak a megrendelést követően a visszaigazolás megküldésével vállal.Az Eladó megjelöli a szállítás várható időpontját, valamint a munka kezdésének és befejezésének időpontjait. Az időpontok és időtartamok meghatározásánál az eltérés megengedett, mivel az a megrendelés időpontjának függvénye. Az ajánlattal együtt megküldi az Általános Szerződési Feltételeket.

b) Abban az esetben, ha a Megrendelő az Eladó ajánlatát az ajánlattal egyezően írásban megrendeli és az Eladó ezt visszaigazolja, létrejön a szerződés. Az ajánlattól eltérő visszaigazolás esetén abban az esetben, ha a Megrendelő azt elfogadja és erről írásban értesíti az Eladót, a szerződés létrejön. Ellenkező esetben az Eladó újabb ajánlatot tesz.

c) Amennyiben az Eladó írásbeli visszaigazolást nem, avagy csak a számlával együtt állít ki, akkor a szerződés a szállítás megtörténtével jön létre.

d) A szolgáltatás terjedelmével kapcsolatos kétségek esetén az Eladó ajánlata az irányadó.

e) A szolgáltatás kivitelezésének módjáról, beleértve a kivitelező szerelőszemélyzetet és az alkalmazásra kerülő gépeket is, az Eladó rendelkezik.

f) Megrendelőnek a szerződéses jogviszonyból származó jogai és kötelezettségei átruházásához az Eladó írásbeli beleegyezése szükséges.

3. Ajánlati kötöttség és szerződés módosítás

a) Az Eladó által adott írásbeli ajánlatok érvényessége –amennyiben ettől eltérő érvényesség az ajánlatban nincs meghatározva – 30 naptári nap.

b) Az Eladó fenntartja magának a már létrejött szerződés egyoldalú módosításának jogát az árajánlata vonatkozásában abban az esetben, ha a mérvadó költségtényezők pl. nyersanyagköltségek a megrendelés megadását vagy a visszaigazolást követő 6 hét elteltével lényegesen emelkednek.

c) Az árak az Eladó telephelyéről történő elszállítás költségeit nem tartalmazzák, kivéve, ha Megrendelő ajánlati ára az ajánlatban leírtak szerint szállítási és/ vagy szerelési és/ vagy egyéb szolgáltatást is tartalmaz.

d) A Eladó ajánlata egyéb megállapodás hiányában nem tartalmazza a rendszerek EPH bekötését.

4.  Szállítási és teljesítési határidők, feltételek

a) Az Eladó a szállítást a megrendelés visszaigazolásban megjelölt időpontban +/- 3 nap köteles elvégezni. Haladéktalanul közli a Megrendelővel az esetleges késedelmet. Ha az ajánlatában megjelölt szállítási időpont előtt 2 nappal közli a Megrendelővel, hogy a megjelölt szállítási időpont nem tartható, úgy teljesítése nem tekinthető késedelmesnek, feltéve ha késedelme nem haladja meg a 3 napot. A szállítási idő meghosszabbodik, ha Megrendelő jelen szerződési feltételekben rögzített kötelezettségeit határidőre nem teljesíti.

b) Az Eladó nem felel a vis major, vagy a neki fel nem róható hatósági rendelkezések vagy hasonló események miatt előállt késedelmes teljesítésért.

c) Eladó jogosult a 4. b). pontjában leírt események miatt a teljesítést az akadályoztatása időtartamával elhalasztani (amennyiben ez a másik féltől szerződési céljainak figyelembe vételével elvárható), vagy a szerződés még nem teljesített része vonatkozásában a szerződéstől részben vagy teljes egészében elállni.

d) Amennyiben a megállapodott határidőre a szerelés helyszíne nem biztosított, és ezt a tényt a Megrendelő legalább 3 héttel a tervezett szállítás előtt nem jelzi, az anyag leszállításra kerül és a raktározásról Megrendelő köteles gondoskodni. Ha az árunak Megrendelő részére történő átadása vagy összeszerelésének megkezdése Megrendelő kérésére vagy hibájából elhúzódik, akkor az anyag átmeneti tárolásáról a Megrendelő gondoskodik. Ebben az esetben az árut leszállítottnak kell tekinteni, és az Eladó jogosult az áru ellenértékét leszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt a megállapodott fizetési feltételek szerint kifizetni.

e) Megrendelő köteles saját költségére időben megteremteni minden feltételt a gördülékeny és gyors szerelése érdekében, a következők szerint:- a megközelítési lehetőség, a szerelési és tárolási hely előkészítése az Eladó tevékenységének közvetlen megkezdéséhez,- minden szükséges építési anyag és a szerelendő alkatrészek odakészítése, az előkészítő munkálatok elvégzése- minden szükséges hatósági engedély beszerzése.

f) Az Eladó köteles az áru leszállításának időpontjáról a Megrendelőt legalább 2 nappal korábban értesíteni. Megrendelő köteles az érkező árut saját költségére és felelősségére a járműről lerakodni és a szerelés megkezdéséig biztonságos és fedett helyen tárolni, majd a szerelés megkezdésekor Megrendelő köteles az árut a szerelési helyszín közvetlen közelében rendelkezésre bocsátani, a szerelés időben történő megkezdése érdekében. Egyéb esetben az Eladó jogosult az anyagmozgatásért külön díjat felszámítani.

g) Ha Megrendelő a szerződés szerinti teljesítés elfogadásával késedelmeskedik vagy többletköltségek merülnek fel a Megrendelő kérésére vagy neki felróható okokból történt változtatások miatt, akkor felel az általa az Eladónak okozott károkért, többletköltségekért. A kártérítés összege a megbízási díj 20%-a, amennyiben Megrendelő nem tudja bizonyítani, hogy a kár kisebb, vagy az Eladó nem tudja a magasabb kárt bizonyítani.

5.  Szerelés

a) Egyéb megállapodás hiányában Megrendelő térítésmentesen biztosítja a szabad és akadálymentes anyagmozgatási útvonalat, a szállítási útvonal szintbeli eltérése esetén felvonó, (teherfelvonó, daru), valamint anyagmozgató gép (villás targonca, hidraulikus emelő) használatát, amelyhez kezelőt biztosít.

b)  Megrendelő térítésmentesen köteles az alábbiak biztosítására:- az energia, víz, csatlakozások és egyebek,- világítás,- tároló, tartózkodó és egészségügyi helyiségek, fűtés (min. hőmérséklet +10 C fok),- a személyek és dolgok védelmét szolgáló minden szükséges intézkedés az építési helyszínen, – a helyszínen min. napi 8 óra munkaidő biztosítása normál munkaidőben (munkanapokon minimum 8.00-16.00-ig), kivéve egyéb megállapodást,

c) Amennyiben a helyszínen a Megrendelő által az Építési Napló aláírására jogosított személy bármikor nem elérhető, akkor a szerelésvezető által tett megállapítások mérvadóak, amennyiben Megrendelő az ellenkezőjét nem bizonyítja.

6.  Jótállás, garancia

a) Eladó az általa leszállított termékekre és azok szerelésére egyéb megállapodás hiányában 1 év garanciát vállal. A garanciális időszak alatt Megrendelőt a gyártási vagy építési-szerelési eredetű meghibásodás miatt a hibás alkatrész vonatkozásában csere illeti meg. A garanciális időszak a cserélt alkatrész vonatkozásában a csere időpontjától újra kezdődik.

b) Ha a Megrendelő a terméket nem rendeltetésének megfelelően használja, vagy nem követi az Eladó üzemeltetési és karbantartási utasításait, megváltoztatja a termékeket, alkatrészeket cserél vagy olyan anyagokat használ, melyek nem felelnek meg az eredeti specifikációnak, akkor minden garancia megszűnik.

7.  Padozatra vonatkozó előírások

a) A padozat megfelelő kialakítása és ellenőrzése minden szempontból a Megrendelő feladata.

b) A padozat egyenetlensége nem haladja meg a 1,5 mm/m szintkülönbséget és az egész felületen nem lehet több 15 mm-nél a szinteltérés. Ennél nagyobb egyenetlenség miatt szükséges szintezés anyag- és rezsiköltségeit a mindenkori ajánlat nem tartalmazza.

8.  Tulajdonjog fenntartása, használati jogok

a) Eladó fenntartja magának a termékek tulajdonjogát minden követelésének teljesítéséig (beleértve az összes folyószámla-egyenlegből származó követelést is), melyek bármiféle jogcímen Megrendelővel szemben fennállnak.

b) Tilos a fenntartott tulajdonjogú árut eladni, elzálogosítani vagy biztosítékként átadni, kivéve, ha a felek abban kifejezetten megállapodtak. 

c) Eladónak Jogában áll a fenntartott tulajdonjogú árut leltározni vagy leltároztatni, és szerződésszegés, különösen fizetési késedelem esetén az áru kiadását követelni, a Megrendelő birtokából visszavenni vagy visszavetetni, illetve e célból a Megrendelő helyiségeibe belépni.

d) Az Eladónak az ajánlathoz adott vázlatai, rajzai, ábrái és más iratai minden esetben az Eladó tulajdonában maradnak. A hozzájuk fűződő összes szerzői és egyéb jogot az Eladó fenntartja magának. Megrendelő köteles a neki átadott dokumentációkat az Eladó kérésére visszaadni.

f) A szerelési munkák befejezésekor mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. Az átadás–átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell tételesen az esetleges mennyiségi hiányokat, és minőségi hibákat. Fel kell tüntetni a hibák, hiányok előfordulási helyét, és annak feltehető okait. Rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák, hiányosságok miatt a létesítmény átvétele nem tagadható meg.

9.  Fizetés

a) Külön megállapodás hiányában- 250.000 Ft bruttó összegig a megrendelés összege készpénzben, vagy előreutalással teljesítendő.- 250.000 Ft és 2.000.000 Ft közötti bruttó összegű megrendelés esetén 50% előlegként fizetendő átutalással, a fennmaradó 50 % pedig az átadás-átvételtől számított 8 napon belül esedékes.- 2.000.000 Ft bruttó összeg felett :- a vételár 30%-a előlegként a rendelés visszaigazolását követő 8 napon belül esedékes.- a teljes anyagár a megrendelés teljes anyagmennyiségének Megrendelő telephelyére vagy szerelés helyszínére történő elszállítását követő 8 napon belül esedékes.- a vételár fennmaradó része az átadás-átvételt követő 8 napon belül esedékes.

b) Amennyiben a Megrendelő előleg fizetésére kötelezett, az előleg fizetési határideje a szerződés megkötésétől számított 8 nap. Az Eladó csak az előleg összegének beérkezése után kezdi meg tevékenységét. Amennyiben az előlegfizetési kötelezettségét a Megrendelő késedelmesen teljesíti, a szállítási határidő a fizetési késedelem idejével meghosszabbodik.Amennyiben Megrendelő előlegfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés azonnali hatállyal megszűnik.

c) Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. Az Eladó követelheti az ezt meghaladó kárának megtérítését.

10. Alvállalkozók igénybevétele

Az Eladó a Megrendelés teljesítése érdekében jogosult alvállalkozók szolgáltatásait igénybe venni.

11. Felelősség kizárása

Az Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Eladónak.

12. Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség, részleges érvénytelenség

a) Jelen Általános Szerződési Feltételt az Eladó 2018. 01. 01.  napi hatállyal bocsátja ki. Az Általános Szerződési Feltétel rendelkezéseit a Megrendelő a megrendelésének elküldésével elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltétel a hatályba lépésétől kezdődően kiterjed a Felek közötti minden jövőbeni üzleti kapcsolatra, mindaddig, amíg az Eladó azt vissza nem vonja, és arról a Megrendelőt írásban nem értesíti. Az Eladó jogosult az Általános Szerződési Feltételt egy adott Megrendelőre vonatkozóan és általánosan is bármikor visszavonni, egyes Megrendelőkre egyedi szerződéses feltételeket megállapítani, valamint az Általános Szerződési Feltétel rendelkezéseit módosítani.Általános Szerződési Feltétel módosítása a Megrendelő írásbeli elfogadása esetén, a jövőre nézve lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltétel módosítása és visszavonása a Megrendelővel történt közlését megelőzően Megrendelő által már leadott megrendelésekre és azok teljesítésére kihatással nincsen. Jelen Általános Szerződési Feltétel a Megrendelő általi első elfogadását megelőzően a Felek között azonos tárgyban létrejött minden korábbi megállapodás helyébe lép, függetlenül azok formájától.

b) Jelen Általános Szerződési Feltétel tekintetében hitelt érdemlő írásbeli közlésnek minősül a postai úton ajánlottan továbbított küldemény és a visszaigazolt faxon történő közlés, illetve az elektronikus úton továbbított küldemény is.

c) Ha a jelen Általános Szerződési Feltétel valamely rendelkezése bármely okból érvénytelenné válna, vagy a továbbiakban nem alkalmazható, az Általános Szerződési Feltétel egyéb, ezzel nem érintett rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. Ilyen esetekben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, olyan rendelkezésekkel kell pótolni, amely lehetővé teszi a Felek szándékainak, továbbá gazdasági és jogi céljaiknak lehetőség szerint eredeti módon és tartalommal történő megvalósítását.

d) Felek jelen Általános Szerződési Feltételből, és alkalmazásával létesített szerződéses kapcsolatból eredő bármilyen felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békésen, peren kívül rendezni. Jelen Általános Szerződési Feltétel rendelkezéseire a hatályos magyar jog szabályai alkalmazandók.

e) Felek jelen Általános Szerződési Feltétel alkalmazásával kötött szerződések rendelkezéseiből vagy ezzel kapcsolatban felmerült jogviták (beleértve a szerződés érvényességének kérdéseit is) eldöntésére értékhatártól függően a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Budapest, 2018-01-01